Privacy Policy

Правила за съхранение и обработка на лични данни

Общи условия за регистрация и участие в събитие EmployerBranding BG Edition V

С приемането на общите условия се урегулират условията по посещение на:

EmployerBranding BG Edition (посоченото по-горе ще бъде упоменато за краткост като „събитието”. )

Отношенията се уреждат между:
– „Организатор” – Ту Да Топ ЕООД и
– „Участник” – всеки заявил присъствие на събитието, чрез он-лайн форма за регистрация, по имейл или телефонно обаждане.

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация и плащане по нея. Те представляват договор между Вас и „Ту Да Топ “ ЕООД.

Т.1)  За валидна се смята всяка регистраця направена през он-лайн формата или подадена по имейл, или телефон, съдържаща достатъчно данни за участниците в събитието. За всяка валидна регистрация, участника, заявил участие, ще получи имейл потвърждение на посочения от него e-mail адрес.

Организатора не носи отговорност за грешно подадена информация за връзка и ще разчитат на връзка от страна на участника на посочените на сайта www.employerbranding.bg контакти.

Т.2) Плащане, цени и потвърждение на участие.

Обявените цени в т.нар. „форма за регистрация“ са с начислен ДДС по силата на ЗДДС – 20%. ДДС на цената се начислява тъй като организаторa е регистрирано по ЗДДС юридическо лице. Участниците имат възможност да изберат различни начини на плащане, позволени от законодателството на Република България, за което ще получат данъчна фактура с начислен ДДС от „Ту Да Топ” ЕООД.  След получаване на потвърждение за направена регистрация, следва плащане в срок до 5 дни или в изрично уточнен с организатора срок. Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане.

Т.3) Личните данни и всякаква предоставена информация се запазва за употреба само и единствено по нуждите на събитието и издаването на билети за участие. „Ту Да Топ” ЕООД се задължава да спазва стриктно Закона за защита на личните данни на Република България и поема отговорността за защита на личните данни с грижата на добрия търговец. Участника предоставя желаните данни и контактна информация доброволно, като е наясно с поетата от организатора отговорност към тях. „Ту Да Топ“ ЕООД си запазват правото да използва част от въведените данни за статистически и маркетингови цели, свързани с предмета на дейност на фирмата.

Т.4) Място на провеждане и присъствие – Събитието ще се проведе на …………….. г. в …………….. София,………………… Присъствието на всеки от участниците е негова лична отговорност и „Ту Да Топ” ЕООД не поема отговорност за транспорт, нощувки и други грижи съпровождащи пътуването и пансиона около събитието.

При невъзможност за участие, Участникът е длъжен да уведоми „Ту Да Топ“ ЕООД по електронен път (имейл), не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди датата на събитието. Участника може да бъде заменен с цел използване на потвърдено и заплатено участие. Смяната е необходимо да се потвърди по имейл до 3 дни преди датата на събитието. В случай, че участника не желае да предостави билета си на друг посетител, той може да ползва равностойността на заплатената такса за участие в друго събитие организирано от Организатора.

Т.5)  Ограничена отговорност по независещи от организатора обстоятелства: „Ту Да Топ” ЕООД не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и други обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

„Ту Да Топ“ ЕООД не носи отговорност за индиректни или последвали загуби, следствие на участието на Участника в събитието, наранявания, загубени/откраднати вещи или други негативни ефекти.

T.6) При промяна или отмяна на събитието, „Ту Да Топ” ЕООД се задължава да уведоми потвърдилите участие по телефон или по електронен път (имейл). В ролята си на организатор, се задължава да възстанови платените такси или да насрочи друга дата, която да предложи на потвърдилите участници. При несъгласие с новата дата, участниците имат право да заявят изтегляне на участие до 7 календарни дни преди датата на събитието или по договаряне, вземайки предвид конкретни обстоятелства и причини за отлагане/отмяната.

Настоящите общи условия са съобразени със законодателството на Република България и всяко неуредено взаимоотношение може да бъде уредено чрез писмена комуникация (включително електронна, чрез имейл).

„Ту Да Топ”  ЕООД си запазва правото да променя общите условия, като своевременно ги обявява на сайта на събитието www.employerbranding.bg

Защита на личните данни

Основни принципи за защита на данните на www.tothetopinternational.com съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Бихме желали да се чувствате сигурно и комфортно, когато влизате в нашата интернет страница. Защитата на  личната Ви сфера е с висок приоритет за нас,  защото ние възприемаме защитата на личните данни като  основен принцип за качественото предлагане на услуги и информация. Следните правила за защита на личните данни целят да Ви информират относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт.

Администратор по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД

“Ту Да Топ” ЕООД

ул. „Смърч“ 10А

гр. София 1680

Телефон: 088 031 466

Имейл: info@tothetop.bg

Формуляр за контакти/Контакт по имейл/Контакт по телефона

Цел на обработването на лични данни/Правно основание: Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по имейл, обработваме, поверително. Ние използваме Вашите данни единствено за  конкретната цел на обработването на Вашето запитване. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При това легитимният интерес на To The Top произтича от интереса да се даде отговор на запитвания, продукти или услуги на наши клиенти и посетители на тази уеб страница и така да се поддържа и насърчава удовлетвореността на клиентите.

Получатели/Категории получатели: Предаване на данните към трети лица извън групата на To The Top е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни. Също така може да се наложи да предадем части от Вашето запитване  към партньори по договор (напр. доставчици – при специфични за даден продукт запитвания) с цел обработване на Вашето запитване. В такива случаи обаче преди това запитването се анонимизира, така че третото лице да не може да го свърже с Вас. Ако в конкретен случай предаването на Вашите лични данни е наложително, ние ще Ви информираме предварително за това и ще поискаме Вашето съгласие.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Всички лични данни, които Вие ни предоставяте при запитвания (за покупка, предложение, похвала или критика) чрез тази уеб страница или по имейл, се изтриват от нас най-късно до 5г. след дадения окончателен отговор до Вас или изпълнена услуга, респ. се анонимизират  по сигурен начин. Съхранението за срок от 5 г. произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по същия въпрос в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция или да сме в състояние да отправим предложение или запитване по бъдещи същите нужди на клиента. Опитът показва, че по принцип след 5г. вече няма обратни въпроси или актуални контакти по повод наши отговори.

Потребителски акаунт във www.tothetopinternational.com

На тази уеб страница имате възможност да създадете потребителски акаунт (потребителски акаунт във www.tothetopinternational.com) и него да използвате за бъдещи покупки. Потребителската пътека на сайта е така направена, че акаунта е почти непотребен, предвид променящите се нужди на потребителите за всяка следваща услуга или участие в събитие.

Цел на обработването на данни/Правно основание: Потребителският акаунт във www.tothetopinternational.com е необходим, за да можете да си зададете предварително контактна информация за по-бърза регистрация при участие и проследяване на покупките на един и същи участник, на базата на които ни улеснявате при бъдещи кампании за награждаване на най-лоялните ни клиенти.

Получатели/Категории получатели: Данните на Вашия потребителски акаунт във www.tothetopinternational.com могат да се използват в рамките на фирма To The Top само от компетентните специализирани отдели за техническото администриране на потребителските акаунти във www.tothetopinternational.com и за анонимни статистически анализи. To The Top не предава данните към трети лица извън To The Top с изключение на изрично подписали договор по силата на ОРЗД обработващи данни поверително за целите на фирмата.

Игри с награди

Цел на обработването на данни/Правно основание: Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди на To The Top на нашата интернет страница, от нашия бюлетин или чрез страниците на To The Top в социалните мрежи (Facebook, Instagram и LinkedIn). Доколкото в специални принципи за защита на данните на съответната игра с награди не е определено друго, или не сте ни дали изрично съгласие с  действие занапред, предоставяната ни от Вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (определяне на печелившите, уведомяване на печелившите, изпращане на наградата). В случай, че Вие участвате, правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД. В случай на предоставяне на декларация за съгласие извън това в рамките на игра с награди, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД е правното основание за базирано на съгласието обработване на данни. Ако в рамките на игра с награди е налице декларирано от Вас съгласие, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред. Подробности във връзка с това в такива случаи са определени в специалните основни принципи за защита на данните на съответната игра с награди. При това легитимният интерес на To The Top произтича от интереса съответната игра с награди да бъде проведена.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на игри с награди данни по принцип достъп има само определен отдел в рамките на To The Top, който е провел конкретната игра с награди. Данните се предават на трети лица само ако това е безусловно необходимо за провеждането на играта с награди, респ. за изпращането на наградата (напр. изпращане на наградата от спонсора на дадена игра с награди) или Вие сте ни дали изрично съгласие за това.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: След края на играта с награди и обявяването на печелившите данните на участниците се изтриват. При предметни награди данните на печелившите се съхраняват за времето на законово определените срокове за предявяване на гаранционни претенции, за да бъде поискана поправка или смяна на наградата в случай на евентуален нейн дефект.

5. Съгласие за получаването на рекламен бюлетин (Newsletter) по имейл

Цел на обработването на данни/Правно основание: По различни канали (тази уеб страница, страници на игри с награди, акции, брошура, по телефона или чрез платформи за видео споделяне) Вие имате възможност да поръчате бюлетин на To The Top. Правно основание за обработването на данни в рамките на изпращането на бюлетини е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Целта на обработването на данните в рамките на поръчката на бюлетина на To The Top е информирането на абонатите на бюлетина относно услуги, събития, новини, книги, стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги на To The Top. След изпращането на формуляра за поръчка Вие получавате от нас имейл с линк за потвърждение (double opt в процедурата). Ако в срок от 7 дни щракнете върху получения в имейла линк, Вие сте регистриран за получаването на бюлетина. Това Ви се показва чрез отвеждане на страницата за потвърждение на To The Top.

С потвърждаването на регистрацията Вие потвърждавате Вашето съгласие за обработването на Вашите данни за посочените в декларацията за съгласието цели. При липса на съгласие или без активиране на линка за потвърждение, за съжаление, не можем да Ви изпращаме бюлетини.

Щом се регистрирате за получаването на безплатния бюлетин на To The Top, Вие се съгласявате, “Ту да топ“ ЕООД  да обработва Вашия имейл адрес и страната, в която живеете, като задължителна информация, за да може да Ви се изпраща валидния за Вашата страна бюлетин на To The Top по имейл, и за да бъдете информирани в този бюлетин относно стоки, игри с награди, акции, анкети и услуги на фирма To The Top. Освен това Вие се съгласявате ние да съхраняваме информация, откъде сте започнали процеса по поръчката на бюлетина (напр. от формуляра за контакти, формуляр за игра с награди или директно от страницата за регистрация за получаване на бюлетина), за да можем да оптимизираме възможностите за поръчка на бюлетина. Ако при регистрацията Вие предоставите доброволно опционална информация за Вас (обръщение, име, фамилия), Вие се съгласявате ние да използваме тези данни, за да включим персонално обръщение във Вашия бюлетин.

По всяко време можете да оттеглите съгласието за поръчката на бюлетина на To The Top с действие занапред, като активирате съответния линк за отписване в някой от бюлетините или изпратите имейл до info@tothetop.bg със заглавие или текст „Отписване“. След това повече няма да получавате бюлетини. Освен това по всяко време можете да променяте или изтривате незадължителни данни. Линк за това ще намерите в долната част на бюлетина. Вследствие на това предоставената доброволно допълнителна информация се изтрива незабавно или се променя в съответствие с описаното в данните, които сте въвели.

Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на поръчката на бюлетин данни достъп има само определен отдел в рамките на To The Top, на който е възложено разработването и обслужването на изпращането на бюлетина. Ако за осъществяване на изпращането на бюлетина се ползват услугите на обработващи лични данни, те са задължени
с договор съгласно член 28 от ОРЗД и съответно проверени за наличие на адекватни организационни и технически мерки за сигурност.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Ако оттеглите Вашето съгласие за получаването на бюлетин на To The Top, достъпът до данните от Вашия абонаментен  акаунт се спира незабавно и след това те се изтриват. Вследствие на това вече по никакъв начин няма да получавате персонализирана реклама (напр. персонализиран бюлетин, информационни имейли или др.).

6.Използване на бисквитки (cookies)

На тази уеб страница се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се изпращат от нашия уеб сървър на Вашето крайно устройство компютър, преносим компютър, смартфон или таблет), и там се съхраняват в използвания от Вас интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции. Следващите подраздели Ви информират за конкретните цели на различните бисквитки, които могат да се използват.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да Ви информира за поместването на бисквитки. Така Вие сте наясно относно употребата на бисквитки. Освен това Вие можете да настроите браузъра така, че той по принцип да не приема бисквитки, или да отхвърля само бисквитки от конкретни доставчици. Но във връзка с това искаме да Ви обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства може да се наруши функционирането на тази уеб страница.

6.1 Уеб проследяване с Google Analytics

Цел на обработването на данни/Правно основание: Информация, която се получава на нашата интернет страница по време на ползването й (страницата, името на файла, датата и часът на заявката, прехвърляното количество данни, статусът за достъп като „Файлът е прехвърлен”, „Файлът не е намерен” и т.н., описание на типа на използвания уеб браузър
и анонимен IP адрес – съкратен с последните три цифри), се използва от нас за  администриране на потребителите, за статистически анализи, за адаптирането на нашите интернет страници към Вашите потребности, за показването на реклама на уеб страницата (показване на информация за продукти в съответните полета на тази уеб страница, които съответстват на Вашето поведение на кликване върху www.tothetopinternational.com), и за отклоняване на неправомерни заявки на нашето уеб съдържание. За целта ние използваме бисквитки, с които Вашата връзка с нашите уеб страници се управлява за периода на поместването им. За целта оторизираното от нас предприятие Google Inc помества постоянна бисквитка във Вашия интернет браузър, за да създаде псевдонимизиран потребителски профил. Чрез тази постоянна бисквитка е възможно повторно разпознаване на Вашия браузър при ново посещение на тази уеб страница. Това служи за целите на рекламата, изследването на пазара и съобразеното с потребностите оформление на нашата уеб страница.

Събраните с помощта на технологията Google Analytics данни не се използват за персонална идентификация на посетителите на тази уеб страница. Съхранените в бисквитката данни за ползването не се свързват също и с лични данни за носителя на псевдонима. Правно основание за това съхраняване и използване на данни с помощта на постоянна бисквитка е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на To The Top произтича от интереса да може да оптимира своята уеб страница и да подобри резултата от рекламните активности. По всяко време можете да възразите или да противодействате, с действие на възражението занапред, срещу това събиране и съхраняване на данни от Google Inc в нашия сайт като не го посещавате, като предпочетете връзка с нас по телефон. Повече информация за това ще намерите и тук: линк тук (или по-нататък под 6.6). Длъжни сме да Ви уведомим, че най-лесния и ефективен начин да се предпазите от сбиране на посочената информация за анонимното ви поведение на нашия сайт е да не го посещавате, което според нас, не би повлияло на безопасността на личните ви данни, но би Ви възпрепядствало сериозно от вземане на решение за покупка, възползване от услуга или продукт.

Получатели/Категории получатели: При обработването на данни в рамките на To The Top Вашите данни се разкриват/предоставят на посочения по-долу получател
(Отдел Маркетинг/Business Intelligence в To The Top). Когато Google Inc. или други доставчици на технически услуги имат достъп до данните за целите на поддръжката, с тях са сключени договори за обработване по възлагане съгласно член 28 от ОРЗД.

6.2 Рекламна мрежа Google Display

Цел на обработването на данни/Правно основание: На нашите интернет страници използваме технологиите за ремаркетинг на Google. При това ние поместваме бисквитки, за да може Вашият компютър да бъде отново разпознат при посещение на други интернет страници, които участват в рекламната мрежа Google Display, с помощта на записаните данни (посещение на нашата уеб страница, включително дата и час, предимно използван език, тип на браузъра, операционна система), и там да се представят ориентирани към Вашите предполагаеми интереси рекламни съдържания. Правно основание за тази употреба на технологията с бисквитки е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД . Легитимният интерес на To The Top произтича от интереса да може да оптимира своята уеб страница и да подобри резултата от рекламните активности. Категориите, според които Ви се показват ориентирани с тази технология към Вашите интереси реклами в цялата рекламна мрежа Google Display, могат да се виждат, премахват или добавят от Мениджър на настройките на рекламите на Google. Чрез този инструмент Вие можете да възразите срещу използването на бисквитки за ориентирана според интересите реклама в рекламната мрежа Google Display, като изтеглите и инсталирате плъгина за браузър за деактивиране на бисквитката за настройки на рекламите. Допълнителна информация относно персонализираното показване на реклами чрез Google ще намерите и тук.

Получатели/Категории получатели: Ако Вие посещавате с един и същ браузър други уеб страници в интернет, чиито оператори са включили реклами на рекламната мрежа Google Display, информацията от бисквитката на този оператор на уеб страница се чете автоматично   с цел показване на предполагаемо интересни за Вас съдържания в рекламния банер. Извън рамките на този временен анонимен анализ тази информация не се съхранява от другите оператори на страници.

6.3 Технология Facebook Conversion

Цел на обработването на данни/Правно основание: На нашите интернет страници ние използваме услугите „Facebook Conversion Pixel” и „Facebook Remarketing”. С помощта на Facebook Conversion Pixels ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. При това обаче ние не можем да видим какви други интернет страници сте зареждали. Събраната с помощта на Facebook Conversion Pixel информация служи за изготвяне на статистики относно успешността и ползването на нашите реклами във Facebook. При това ние не събираме и не получаваме информация, с която може да се идентифицира личността на потребителя. С технологията Facebook Remarketing към потребители, които са посетили нашите интернет страници, отново може да бъде насочена целева реклама на интернет страниците на Facebook. Ние обаче не събираме и не получаваме информация за това, на кои потребители на Facebook действително се показва целевата реклама. И тук за нас е невъзможно да идентифицираме конкретни потребители. Правно основание за това обработване на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД . Легитимният интерес на To The Top произтича от интереса да може да оптимира своята уеб страница и да подобри резултата от рекламните активности. Вие можете по всяко време да възразите срещу това обработване на данни.

Подробна информация за целите и обхвата на събирането и обработването на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройка за защита на Вашата лична сфера във Facebook ще намерите в Политика за данни на Facebook. Чрез Digital Advertising Alliance в САЩ, Digital Advertising Alliance of Canada в Канада, респ. European Interactive Digital Advertising Alliance в Европа, респ. чрез настройките на Вашето крайно устройство Ви се предоставя възможност за деактивиране, така че да не Ви се показват базирани на интересите онлайн реклами от Facebook и други участващи фирми.

Получатели/Категории получатели: С помощта на Facebook Conversion Pixels ние и Facebook можем да разберем, че някой е кликнал върху нашата реклама във Facebook и така е бил пренасочен към нашата страница. Генерираната от бисквитката и/или графиките информация относно Вашето ползване на тази уеб страница се изпраща до сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Facebook използва получената по този начин информация, за да направи анализ на Вашето потребителско поведение във връзка с реклами във Facebook. Facebook евентуално предоставя тази информация и на трети лица, когато това е определено в закон или когато трети лица обработват тези данни от името на Facebook. Facebook не свързва Вашия IP адрес с други съхранени от Facebook данни.

6.4 Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение при бисквитки

Бисквитките за сесия се изтриват след приключване на Вашата сесия в интернет (Затваряне на браузъра). Постоянните бисквитки се запазват във Вашия браузър до ръчното им изтриване от Вас или до максимум 500 дни след последното Ви посещение.

6.5 Технология Sumo.me

Цел на обработването на данни/Правно основание: Информация, която се получава на нашата интернет страница по време на ползването й се използва анонимно за проследяване т.нар. Headmap – или горещи точки, където вниманието на потребителите се задържа повече или по-малко. Това ни помага да анализираме текстовете, снимките, подредбата на сайта и дизайна, който ще ни помогне най-адекватно да насочим вниманието ви върху важните неща на сайта, да предадем правилното съобщение за продукти, услуги или новини. За целта ние използваме бисквитки, с които Вашата връзка с нашите уеб страници се управлява за периода на престоя ви на сайта www.tothetopinternational.com . За целта оторизираното от нас предприятие Sumo Group, Inc. помества постоянна бисквитка във Вашия интернет браузър, за да създаде анонимен потребителски профил и статистическа картина при минимално 100 посетителя.

Събраните с помощта на технологията Google Analytics данни не се използват за персонална идентификация на посетителите на тази уеб страница. Съхранените в бисквитката данни за ползването не се свързват също и с лични данни за носителя на псевдонима. Правно основание за това съхраняване и използване на данни с помощта на постоянна бисквитка е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на To The Top произтича от интереса да може да оптимира своята уеб страница и да подобри резултата от рекламните активности. По всяко време можете да възразите или да противодействате, с действие на възражението занапред, срещу това събиране и съхраняване на данни от Google Inc в нашия сайт като не го посещавате, като предпочетете връзка с нас по телефон. Длъжни сме да Ви уведомим, че най-лесния и ефективен начин да се предпазите от събиране на посочената информация за анонимното ви поведение на нашия сайт е да не го посещавате, което според нас, не би повлияло на безопасността на личните ви данни, но би Ви възпрепядствало сериозно от вземане на решение за покупка, възползване от услуга или продукт.

Получатели/Категории получатели: При обработването на данни в рамките на To The Top Вашите данни се разкриват/предоставят на посочения по-долу получател
(Отдел Маркетинг/Business Intelligence в To The Top). Когато Google Inc. или други доставчици на технически услуги имат достъп до данните за целите на поддръжката, с тях са сключени договори за обработване по възлагане съгласно член 28 от ОРЗД.

6.6 Резюме на всички възможности за възражение

Изброените по-долу инструменти за проследяване и анализ по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД са включени в тази уеб страница. Вие можете да възразите срещу използването им с  действие занапред, като кликнете върху съответните линкове:

Име на услугатаВъзможност за възражение

Google AnalyticsЛинк

Технология Facebook ConversionЛинк

Google Conversion ToolЛинк

Рекламна мрежа Google DisplayЛинк

7. Включени видео файлове от Youtube

На някои второстепенни страници или понякога на главната страница на www.tothetopinternational.com временно може да има видеофайлове за преглед в прозорец на Youtube. Щом пуснете видеото, чрез прозореца автоматично достигате до уеб страницата www.youtube.com на Google Inc. Ние нямаме влияние върху обхвата на данните и работата с Вашите данни от страна на Google Inc., които се явяват вследствие на достъпа до уеб страницата на youtube. За това Google Inc. носи самостоятелна законова отговорност. Подробна информация за работата на Google с Вашите данни ще намерите на следния линк: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg 

8.Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни възможно най-цялостно от нежелан достъп. Освен защитата на работната среда ние прилагаме процедура за криптиране. Предоставената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма чрез SSL протокол (Secure Socket Layer) и се проверява за автентичност, за да се предотврати злоупотреба с данните от страна на трети лица. Вие разпознавате това по заключения символ на ключ в лентата за статус на Вашия браузър и по това, че адресната лента започва с „https….”.

9. Вашите права като субект на данните

Съгласно член 15, параграф 1 от  ОРЗД Вие имате право при поискване да получите безвъзмездно информация относно съхраняваните от To The Top за Вас лични данни .

При наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от  ОРЗД), изтриване (член 17 от  ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от  ОРЗД) на Вашите лични данни.

Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от  ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.

Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от  ОРЗД.

Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите
с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.

Моля, в изброените по-горе случаи, при въпроси или в случай на жалби се обръщайте писмено или по имейл към длъжностното лице по защита на данните.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните. Компетентен е надзорният орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение – в случая при оперираните на ToTheTop функции това е Република България.

10. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Имейл: info@tothetop.bg – с тема: Запитване данни

Пощенски адрес:

”Ту да топ” ЕООД
ул. „Смърч“ 10А
гр. София 1680